SDH MIŠKOVICE - Z HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST
S NÁVAZNOSTÍ NA VZNIK JSDH MČ PRAHA - ČAKOVICE
 
Sbor dobrovolných hasičů obce Miškovice byl založen 23. července roku 1929.
Samotnému založení předcházela veřejná schůze občanů Miškovic 10. srpna
roku 1928 v hostinci U Folprechtů, kdy bylo rozhodnuto o založení hasičského
sboru a byl také odeslán dopis o zřízení sboru na okresní úřad. Z nejasných
důvodů se však usnesení krajského úřadu do Miškovic nedostalo včas, a proto
ustanovující schůze proběhla až v roce 1929. Samotná činnost sboru pak byla
zahájena v září roku 1929. Po založení čítal sbor 54 členů a i přes počáteční
komplikace začal úspěšně rozvíjet svou činnost. V roce 1930 byla z půjček
několika členů sboru pořízena vlastní hasičská stříkačka. Ještě před tím se
však družstvo miškovických hasičů s vypůjčenou stříkačkou stalo překvapením
soutěže Karlínské župy v Letňanech, kde obsadilo druhé místo.
 
V roce 1933 byla v Miškovicích postavena hasičská zbrojnice, která vznikla
díky nezměrnému úsilí dobrovolníků z řad sboru. Slavnostní otevření proběhlo
v roce 1934. Náplní sboru v Miškovicích nebyla jen ochrana obyvatelstva před
požáry, či mimořádnými událostmi. Byl zde založen i dramatický odbor, který
provozoval ochotnická divadelní představení a staral se tak i o kulturní dění
v obci.
 
Ani příchodem protektorátu činnost sboru neutichla a z nesnesitelné doby
vytvářela dobu snesitelnou. Poválečné období se neslo v duchu rozkvětu
soutěživosti v hasičském přeboru, dnes nazývaným hasičským sportem, i když
v jiné době s jinými pravidly, ale se stejným cílem – být jako hasič nejlepší.
Miškovický sbor zaznamenal spoustu dílčích úspěchů v župních soutěžích. V roce
1968 se obec Miškovice přičlenila k hlavnímu městu Praze a SDH Miškovice, tak
od této doby působí pod Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy.
 
V 90. letech zaznamenal sbor útlum v činnosti, což bylo zapříčiněno
polistopadovou náladou a menším zájmem působit v jakémkoliv spolku.
Spousta sborů po celé ČR touto dobou zaniká. Miškovický sbor však existuje dál,
i když na krátkou dobu, přichází o zbrojnici, kterou úřad MČ pronajal soukromé
společnosti. Na přelomu tisíciletí začíná sbor psát novou kapitolu dobrovolné
činnosti. Zakládá družstvo mladých hasičů a znovu vytváří družstvo dospělých,
které připravuje pro činnost zásahovou - jednotku. Obnovuje i kulturní dění
v obci a znovu pořádá hasičské zábavy nebo třeba pálení čarodějnic a dětské
dny. Nejen touto činností v oblasti kultury se sbor zabývá dodnes.
 
V tuto dobu je již SDH Praha - Miškovice jediným sborem v naší městské části Praha
– Čakovice. Po mnoha a mnoha brigádnických hodinách je opět zprovozněno
hasičské vozidlo DA 12 Avia A30, které bylo v té době již ve značně zchátralém
stavu a postupně je vybavováno k potřebám výjezdu. Dobrá věc se podařila a
náhoda tomu chtěla, že s příchodem velkých povodní v Praze roku 2002, vyjíždí
miškovický sbor k prvním případům likvidace živelné pohromy, jako nově vznikající
jednotka Čakovice, tvořena členy SDH Praha - Miškovice a v tu dobu nově vzniklého
SDH Praha - Čakovice. Po těchto mimořádných událostech se dobrovolné sbory opět
dostávají do širšího povědomí, nejen v očích veřejnosti, ale i zastupitelů měst a
obcí. Fungující jednotka je na území MČ nezbytně nutná, proto MČ a Magistrát
hl. m. Prahy, v rámci svých možností, tuto jednotku finančně i materiálně
podporují.
 
V roce 2003, po neshodách uvnitř této jednotky, opouštějí naši členové tento
subjekt a snaží se o vytvoření vlastní – jednotky sboru dobrovolných hasičů Miškovic.
Tento úmysl ze strany úřadu MČ Čakovice však nebyl vyslyšen. Původní jednotka
Čakovice je v tu dobu již přestěhována do Ďáblic, kde SDH Praha - Čakovice opět zaniká
a práva zajišťovat požární ochranu v MČ Čakovice, k naší nelibosti zůstávají zde.
Abychom mohli dále působit v oblasti požární ochrany, došlo v roce 2004 k užší
spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů Letňany, kde jsme jako členové SDH Praha-Miškovice vytvořili zpočátku  3. výjezdové družstvo a později, fungovali jako 2.
výjezdové družstvo z dislokace obce Miškovice. Této spolupráce si velice ceníme
a považujeme ji za velice přínosnou a kvalitní.
 
V současné době a s obměnou osazenstva na radnici naší městské části
v roce 2010, přichází další éra. Sbor dobrovolných hasičů Praha - Miškovice byl
počátkem roku 2011 obeznámen s úmyslem úřadu MČ, vytvořit znovu
samostatnou jednotku naší městské části. Tento úmysl je v roce 2012 postupně
realizován a 1.12. 2012 vzniká JSDH MČ PRAHA - ČAKOVICE, jednotka požární ochrany naší městské části.
 
Ke dni 31.12. 2013, čítá Sbor dobrovolných hasičů Praha – Miškovice 49 členů a JSDH MČ Praha - Čakovice 21 členů.
 
 
Rozlišení subjektů a jejich význam:
 
SDH Praha - Miškovice je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany, především v oblasti prevence, vzdělávání a kultury.
 
JSDH MČ Praha - Čakovice je složkou IZS* jejímž zřizovatelem je MČ Praha - Čakovice a zřízena byla především, dle požadavků zákona ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tedy k aktivní ochraně obyvatelstva, majetku a ekologie.
 
* Integrovaný záchranný systém (IZS) - sdružuje základní a ostatní záchranné složky (jako např. Záchranná zdravotnická služba, Policie ČR, a Hasiči) a koordinuje jejich postup při přípravě na mimořádné události nebo při provádění záchranných a likvidačních prací, dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 
*******************************************************************************************************************************************
 
30. léta 20. století a miškovický sbor v "plenkách".
 
Hasičská stříkačka "Koňka" na dvoře statku v Miškovicích (30.léta 20.století)
U miškovického rybníka
Slavnostní nástup naproti hostinci U Folprechtů
Zleva od horní řady: P. Tinavský, F. Šindelář, V. Kolář, A. Nevím, F. Tůma, V. Kapal
V. Mašata, V. Tůma, L. Sýkora, S. Vavírka, S. Šubrt, K. Dvořák, S. Sýkora