HASICÍ PŘÍSTROJE – PERIODICKÉ ZKOUŠKY, ŽIVOTNOST

29.10.2012 13:30

 

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole
provedené dle podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb. o požární
prevenci, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Součástí údržby
hasicích přístrojů je i jejich periodická zkouška a plnění. Při periodické zkoušce
se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby,
zkouška pevnosti a těsnosti nádoby a zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo
ventilu. Periodickou zkoušku necháváme provést u hasicích přístrojů vodních
a pěnových jednou za 3 roky, u hasicích přístrojů ostatních jednou za 5 let.
Životnost hasicích přístrojů je 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se
 
vyřazuje z provozu po 40 letech.