HISTORIE HASIČSKÝCH SBORŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ

21.10.2019 19:00

Historie hasičských sborů na našem území sahá až do poloviny 19. století, kdy ještě za dob Rakouska Uherska vznikl v roce 1850 první Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech na českolipsku. Vznik byl reakcí tehdejších, převážně německých obyvatel na zvýšený počet požárů v samotných Zákupech a okolí. První „profesionální“ sbor hasičů vznikl až o tři roky později, a to v roce 1853 v Praze, jako sbor pro čištění ulic a požární ochranu, který jak z názvu vyplývá, vznikl z pražských počišťovačů a pod svá křídla si jej vzal Magistrát města pražského. S rostoucím průmyslem sílil hlas po vzniku koordinovaných skupin a nařízení pro boj s ohněm. Prvním ryze českým dobrovolným sborem byl sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech založený roku 1864. V tomto období byl boj s „červeným kohoutem“ velkým tématem, protože škody způsobené požáry, byly obrovské a bylo tedy nutné řešit problematiku požární ochrany celoplošně. V těchto letech také vznikají první vyhlášky a nařízení, obsahující nástin práv a povinností měst a obcí, obyvatel a především hasičů v boji s ohněm, včetně tzv. předpokládaného stavu, který popisoval postup při určitých situacích. Konec 19. a začátek 20. století, proto zaznamenává velký nárůst vzniku především dobrovolných hasičských sborů, tedy sborů jejich činnost po zřízení dotovaly města a obce a jejich členové, zpravidla místní obyvatelé, vykonávali tuto službu s obecními prostředky a dobrovolně. Tehdejší Rakouská monarchie však tento nárůst spolků v Čechách na Moravě a ve Slezsku příliš nevítala, protože v něm viděla spolčování „českého opozičního živlu“. Nepříliš bohaté obecní pokladny často nutili tyto spolky vymýšlet i jiné alternativy příjmů, a tak se z mnohých historických i současných záznamů dozvídáme, že se sbory dobrovolných hasičů v Čechách na Moravě a ve Slezsku zabývaly a vlastně i do dnes zabývají například sběrem železného šrotu nebo třeba kulturní činností v místě svého působení, čímž si zajišťovaly a zajišťují dodnes přísun, tak potřebných financí na svoji činnost. Některé sbory dnes tuto činnost vykonávají z čistě historické pohnutky, jako nositel místních tradic. V současnosti působí na území ČR přes tisíc dobrovolných i profesionálních hasičských sborů.