Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a jejich význam

22.08.2012 14:29

 

 

     Jednotky dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) jsou nedílnou součástí, nejen požární ochrany měst a obcí (dále jen PO), ale i systému plošného pokrytí jednotkami požární ochrany (dále jen JPO) na území ČR. JSDHO zřizuje a spravuje obec a jsou jejím výkonným orgánem na úseku požární ochrany. Za PO v obci zodpovídá starosta obce, za JSDHO pak velitel jednotky. Současný stav požární ochrany v ČR upravují zákony, kterými je nutné se na úseku PO řídit. Jedná se především o zákon ČNR č. 133/1985 sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ale také některé vyhlášky hlavního města Prahy (jako např. vyhláška č. 22 o HMP) nebo mnohé závazné obecní vyhlášky (např. požární řád obce). Účelem těchto nařízení je vytvořit základní předpoklady pro ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry, pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

      Výkon služby v JPO po odborné stránce řídí hasičský záchranný sbor příslušného kraje (dále jen HZS). Tento zpracovává koncepci PO kraje a kontroluje její plnění, odpovídá za připravenost a akceschopnost JPO. Vydává rozhodnutí o zřízení JSDHO, uděluje potřebná osvědčení členům JSDHO, bez kterých by nebylo možné tyto jednotky zřizovat nebo existenčně podporovat. Členové JSDHO se smluvně zavazují, že budou na dobrovolné bázi plnit úkoly PO nejen v obci. Jak bylo již zmíněno, vše se řídí pravidly a pravidla platí i pro běžného občana. Zákon totiž hovoří o tom, že je každý občan povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku. Při zdolávání požáru, živelných pohrom nebo jiných mimořádných událostí je každý povinen poskytnout přiměřenou osobní nebo věcnou pomoc, nevystaví-li tím vážnému ohrožení nebo nebezpečí sebe nebo osoby blízké, pokud mu v tom nebrání důležitá okolnost. Dalo by se hovořit o tom, že tyto dvě věty jsou mottem hasičské dobrovolnosti.

     Ale zpět k JSDHO. Za akceschopnost JSDHO zodpovídá velitel jednotky, který za pomoci obce (zabezpečení potřeb finančních a materiálních) musí udržovat členy jednotky a techniku v neustálé připravenosti pro možné potřeby zásahu. K tomuto slouží základní a cyklická odborná příprava členů JSDHO. Pokud není z jakéhokoliv důvodu možné, aby byla jednotka akceschopná

(dovolené, porucha techniky apod.), musí velitel JSDHO tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušný HZS. Na rozdíl od profesionálních JPO (HZS ČR), ty dobrovolné tvoří členové, kteří tuto činnost vykonávají mimo hlavní pracovní poměr, a proto systém čtyřiadvacetihodinového využití není mnohdy možný. Nepsaným pravidlem, alespoň v Praze, je využívat JSDHO v časovém horizontu od 16. hodiny do půlnoci. Mimořádné situace si ovšem nevybírají dobu, kdy se uskuteční, a proto s každým velitelem jednotky v případě potřeby, komunikuje operační a informační středisko HZS.

     Operační a informační střediska HZS (dále jen OPIS) jsou důležitým článkem v úseku PO. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o střediska, které jsou zřízena pro zabezpečení úkolů operačního řízení JPO, organizování spolupráce orgánů, právnických osob, podnikajících fyzických osob při likvidaci požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Tato střediska plní funkci okresní ohlašovny požárů a právě sem je svedena linka tísňového volání 112, která je jednotným číslem tísňového volání pro HZS, Policii ČR a Záchrannou zdravotnickou službu. JSDHO jsou plně závislé na rozhodování OPIS, protože právě tyto střediska soustřeďují JPO k zásahům, zpravidla podle požárního poplachového plánu. V dnešní době tedy není možné, aby JSDHO vyjela k zásahu, bez předchozího povolení OPIS. Nezávislý občan se může divit, že kupř. v obci hoří takřka za hasičskou zbrojnicí a místní JSDHO nezasahuje (stává se to dosti často), ale vše rozhoduje právě OPIS a pokud usoudí,                že síly a prostředky jsou na místě události dostačující, místní JSDHO již k profesionální jednotce HZS nepovolává. Ať tak či tak, význam JSDHO v systému plošného pokrytí  JPO na území ČR je dosti zásadní a bez pomoci dobrovolných jednotek by nebylo možné vůbec realizovat některá bezpečnostní opatření PO.

     Přejme všem členům JSDHO, aby neupustili od svého přesvědčení a nadšení, a aby svou dobrovolnou činnost vykonávali svědomitě, protože dobrovolný hasič v této činnosti nehledá, ani peněz, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

 

Michal Linhart                                                                                                                                                                

 SDH Praha-Miškovice