KÁCENÍ - OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU

10.02.2018 11:00

Období přibližně mezi 1. listopadem a 31. březnem je obecně považováno za období tzv. "vegetačního klidu", který v současnosti platná vyhláška ke kácení doporučuje (nelze ho však přesněji časově stanovit, proto si tento údaj místně, vždy raději zjistěte). Jedná se o čas, kdy se většina stromů nachází ve stavu od opadu listí do doby rašení. Vztahuje se však i na jehličnany. Za východisko pak lze pokládat i čas, kdy teplota klesne dlouhodobě pod 5 stupňů Celsia. Důvodů pro toto opatření je hned několik. Má ale především zabránit zbytečné likvidaci živočichů vázaných na kácené porosty, taktéž jako i estetický charakter, a to aby nedocházelo ke kácení kvetoucích či plodících stromů. V případě prořezávání stromů je pak hlavním důvodem vážné poškození či zahubení stromu, pokud by byl prořezán v době, kdy míza plně proudí prořezávanými větvemi. Vyhláška toto období striktně neurčuje, formulace "zpravidla v období jejich vegetačního klidu" navíc připouští možnost povolovat kácení dřevin i mimo toto období.

Od prosince 2013 platí nová pravidla pro kácení stromů rostoucích mimo les. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla přijata, umožňuje právnickým osobám kácení podlimitních stromů bez povolení, tak jak to do té doby platilo jen pro osoby fyzické. Limitem pro kácení je pak obvod kmene stromu, který musí mít ve výšce 130 cm maximálně 80 cm. Očekávaná novela vyhlášky by tento obvodový limit měla snížit na 60 cm. Ostatní kácení pak podléhá standardnímu povolení.

Kácet podlimitní stromy lze i mimo tzv. období vegetačního klidu, doporučení kácení během tohoto období se vztahuje ke stromům, které tento limit překračují.