MHMP - nařízení č. 9/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

01.09.2016 17:00

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 24. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

 

§ 1

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

     Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru", zveřejněna v rámci systému integrované výstražné služby.

 

§ 2

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

     Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50m od jeho okraje

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50m od jejich kraje

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru

 

§ 3

Zakázené činnosti

     V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret)

c) používání pyrotechnických výrobků

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení

 

§ 4 

Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

     Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a případně v hromadných informačních prostředcích.

 

§ 5

Účinnost

     Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2016

 

Dbejte dostatečně výše uvedeného nařízení !!!