PLOŠNÉ VYPALOVÁNÍ TRAVIN A POROSTŮ JE ZAKÁZÁNO!

06.06.2017 08:00
Staráte se o zahrádku, zahradu, louku, park, pole nebo třeba les? Rádi vyrážíte
s rodinou do těchto lokalit? Víte, co můžete, a co nesmíte? Bezpochyby i na
těchto místech je třeba řídit se pravidly zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně a vyhláškami souvisejícími s tímto zákonem. Je nutné si také uvědomit,
že rodiče zodpovídají za své potomky (do 15-ti let) a tudíž jsou za jejich činy
právně zodpovědní. Neváhejte proto a s požární prevencí své děti seznamujte
už v raném věku. Rozdělávání ohňů je možné pouze na určených místech a se
souhlasem majitele. Lokální pálení bio odpadu je dovoleno pouze na volném
prostranství a v místech, kde nehrozí šíření ohně. S ohledem na spalované
množství je nutné zajistit protipožární opatření a vše předem nahlásit na
příslušný hasičský záchranný sbor (tel.: 150), který může stanovit další podmínky nebo
činnost zakázat (platí pro právnické a podnikající fyzické osoby). Plošné pálení
travin a porostů je zákonem zakázáno. Porušením se dopouští běžný občan
přestupku, za který mu hrozí pokuta až do výše 25.000,- Kč, právnická a
podnikající fyzická osoba se dopouští správního deliktu, za který ji může být
uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč. Pozor, v lesích je celoročně zakázáno
kouřit, zde pak může být udělena pokuta do výše 15.000,- Kč.
 
 
Ilustrační foto