V loňském roce hořely saze v nevyčištěném komíně více než 700 krát

30.10.2015 10:00

Podle předpovědí meteorologů by se o víkendu mělo silně ochladit a na horách už mohou teploty klesat pod nulu. Většina lidí si proto doma začne topit. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.  

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2014 do března 2015 došlo k 886 požárům způsobených komíny.
 
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňského roku bylo takových požárů více než 700 z celkového počtu požárů komínů 891. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda loni přesáhla částku 100 mil. Kč a při těchto požárech se zranilo 19 osob.
 
Jasně tedy vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.
 
Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. Loni došlo k 104 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.
 
 
Požáry způsobené komíny - celkový počet požárů způsobených vadnou údržbou nebo nevhodnou konstrukcí komína
 
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 
2013
 
2014
Požáry s rozšířenou evidencí*
263
272
314
318
291
300
 
306
 
251
Požáry se základní evidencí*
551
647
734
794
629
608
 
651
 
640
Celkem
814
919
1048
1112
920
908
 
957
 
891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* U požárů se základní evidencí se do loňského roku evidovala pouze elementární data jako datum vzniku nebo místo požáru. Bylo to z důvodu, že u daného požáru byly minimální škody a nedošlo ke zranění ani úmrtí osob.
U požárů s rozšířenou evidencí je již požár zaevidován se všemi náležitostmi a je u něj vyšetřována příčina.
 
 
Příčiny požárů od komínů (pouze u požárů s rozšířenou evidencí)
   
Rok/příčina požáru
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
nevhodná konstrukce komínu
67
68
81
71
68
73
70
42
zazděný trám v komíně
44
45
60
59
59
50
29
33
spáry v komíně
50
45
33
36
32
33
30
17
jiskry z komína, vznícení sazí
102
114
140
152
132
144
177
60
celkem požárů
263
272
314
318
291
300
306
251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislativa
Úkony jako pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví v podrobnostech Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík.
 
Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby. 
Čištěním spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv. vypalování komína. Tuto činnost provádí pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS kraje.
trhlin ve spalinové cestě. O provedení revize a jejím závěru se vystavuj písemná zpráva.
  
 
Co mohu zkontrolovat sám?
  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
 
Co dělat, když začne v komíně hořet?
 
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
 
Jak podchytit požár včas?
 
Základem požární bezpečnosti je dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, které omezují riziko vzniku požáru v domácnostech. Každý vlastník objektu by měl pečovat o řádný technický stav stavby a jejich technických zařízení. Ke včasnému zjištění vzniklého požáru je dobré si domácnost vybavit autonomními hlásiči požáru a detektory plynu. K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří prostředky pro hašení, jako jsou přenosné hasicí přístroje a spreje. Přesné informace týkající se vybavení stavby hasicími přístroji a zařízením autonomní detekce a signalizace podává Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 
 
Další informace týkající se komínů naleznete na stránkách HZS ČR:
 
  
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR