Varování obyvatelstva - Jak budeme varováni v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události?

20.04.2019 10:00

Varování obyvatelstva je souhrnem organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku. Varování obyvatel zabezpečují podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady.

Způsob a prostředky varování - Za základní způsob varování obyvatelstva je považován varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA". K základním prostředkům varování patří elektrické rotační sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén např. obecní rozhlasy, obecně nazývané jako koncové prvky varování.

Varovný signál - K varování obyvatelstva v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je používán jeden varovný signál pod již výše uvedeným názvem "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA". Poznáte ho podle kolísavého tónu sirény, který trvá 140 vteřin. Může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po zaznění varovného signálu obdržíte tísňovou informaci. Ověřování provozuschopnosti systému varování se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

Tísňové informace - Tísňovou informací se sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva. K předání tísňových informací může být využito např. obecního rozhlasu, regionálního tisku, rozhlasové a televizní vysílání, mobilních prostředků, textových zpráv SMS a elektronických sirén.

Obecné zásady chování obyvatelstva - Při ohrožení, o kterém budete vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizí apod., dodržujte následující:

Respektujte a uposlechněte pokyny a nařízení složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy.

- Nepodceňujte vzniklou situaci

- Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy

- Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem

- Netelefonujte zbytečně

- Připravte se k opuštění bytu nebo domu

- Když zazní varovný signál, okamžitě se ukryjte za dveře a okna, zapněte rádio nebo televizi a řiďte se vydanými pokyny

 

Toto jsou informace a pokyny vydané Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR !!!