SDH MIŠKOVICE - Z HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST
S NÁVAZNOSTÍ NA VZNIK JSDH MČ PRAHA - ČAKOVICE
 

Sbor dobrovolných hasičů obce Miškovice u Prahy zahájil svoji činnost ustavující schůzí

17. července roku 1929 po předchozích potížích s doručením usnesením z kraj. úřadu.

Samotnému založení předcházela veřejná schůze občanů Miškovic 10. srpna

roku 1928 v hostinci U Folprechtů, kdy bylo rozhodnuto o založení hasičského

sboru a byl také odeslán dopis o zřízení sboru na okresní úřad. Z nejasných

důvodů se však usnesení krajského úřadu do Miškovic nedostalo včas, a proto

ustavující schůze proběhla až v roce 1929. Samotná sborová činnost pak byla

zahájena v září roku 1929. Po založení čítal sbor 54 členů a i přes počáteční

komplikace začal úspěšně rozvíjet svou činnost. V roce 1930 byla z půjček

několika členů sboru pořízena vlastní hasičská stříkačka. Ještě před tím se

však družstvo miškovických hasičů s vypůjčenou stříkačkou stalo překvapením

soutěže Karlínské župy v Letňanech, kde obsadilo druhé místo.

 

V roce 1933 byla v Miškovicích postavena hasičská zbrojnice, která vznikla

díky nezměrnému úsilí dobrovolníků z řad sboru. Slavnostní otevření proběhlo

v roce 1934. Náplní sboru v Miškovicích nebyla jen ochrana obyvatelstva před

požáry, či mimořádnými událostmi. Byl zde založen i dramatický odbor, který

provozoval ochotnická divadelní představení a staral se tak i o kulturní dění

v obci.

 

Ani příchodem protektorátu činnost sboru neutichla a z nesnesitelné doby

vytvářela dobu snesitelnou. Poválečné období se neslo v duchu rozkvětu

soutěživosti v hasičském přeboru, dnes nazývaným hasičským sportem, i když

v jiné době s jinými pravidly, ale se stejným cílem – být jako hasič nejlepší.

Miškovický sbor zaznamenal spoustu dílčích úspěchů v župních soutěžích. V roce

1968 se obec Miškovice přičlenila k hlavnímu městu Praze a SDH Miškovice, tak

od této doby působí pod Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy.

 

V 90. letech zaznamenal sbor útlum v činnosti, což bylo zapříčiněno

polistopadovou náladou a menším zájmem působit v jakémkoliv spolku.

Spousta sborů po celé ČR touto dobou zaniká. Miškovický sbor však existuje dál,

i když na krátkou dobu, přichází o zbrojnici, kterou úřad MČ pronajal soukromé

společnosti. Na přelomu tisíciletí začíná sbor psát novou kapitolu dobrovolné

činnosti. Zakládá družstvo mladých hasičů a znovu vytváří družstvo dospělých,

které připravuje pro činnost zásahovou - jednotku. Obnovuje i kulturní dění

v obci a znovu pořádá hasičské zábavy nebo třeba pálení čarodějnic a dětské

dny. Nejen touto činností v oblasti kultury se sbor zabývá dodnes.

 

V tuto dobu je již SDH Praha - Miškovice jediným sborem v naší městské části Praha

– Čakovice. Po mnoha a mnoha brigádnických hodinách je opět zprovozněno

hasičské vozidlo DA 12 Avia A30, které bylo v té době již ve značně zchátralém

stavu a postupně je vybavováno k potřebám výjezdu. Dobrá věc se podařila a

náhoda tomu chtěla, že s příchodem velkých povodní v Praze roku 2002, vyjíždí

miškovický sbor k prvním případům likvidace živelné pohromy, jako nově vznikající

jednotka Čakovice, tvořena členy SDH Praha - Miškovice a v tu dobu nově vzniklého

SDH Praha - Čakovice. Po těchto mimořádných událostech, se dobrovolné sbory opět

dostávají do širšího povědomí, nejen v očích veřejnosti, ale i zastupitelů měst a

obcí. Fungující jednotka je na území MČ nezbytně nutná, proto MČ a Magistrát

hl. m. Prahy, v rámci svých možností, tuto jednotku finančně i materiálně

podporují.

 

V roce 2003, po neshodách uvnitř této jednotky, opouštějí naši členové tento

subjekt a snaží se o vytvoření vlastní – jednotky sboru dobrovolných hasičů Miškovic.

Tento úmysl ze strany úřadu MČ Čakovice však nebyl vyslyšen. Původní jednotka

Čakovice je v tu dobu již přestěhována do Ďáblic, kde SDH Praha - Čakovice opět zaniká a práva zajišťovat požární ochranu v MČ Čakovice, k naší nelibosti zůstávají zde. Abychom mohli dále působit v oblasti požární ochrany, došlo v roce 2004 k užší

spolupráci s jednotkou sboru dobrovolných hasičů Letňany, kde jsme jako členové SDH Praha-Miškovice vytvořili zpočátku  3. výjezdové družstvo a později, fungovali jako 2. výjezdové družstvo z dislokace obce Miškovice. Této spolupráce si, již historicky, velice ceníme a považujeme ji za důležitou, velice přínosnou a kvalitní a to i s ohledem k našemu budoucímu účinkování na poli hasičském.

 

V současné době a s obměnou osazenstva na radnici naší městské části

v roce 2010, přichází další éra. Sbor dobrovolných hasičů Praha - Miškovice byl

počátkem roku 2011 obeznámen s úmyslem úřadu MČ, vytvořit znovu

samostatnou jednotku naší městské části. Tento úmysl je v roce 2012 postupně

realizován a 1. 12. 2012 vzniká JSDH MČ PRAHA - ČAKOVICE, jednotka požární ochrany naší městské části Čakovice, kterou tvoří výlučně vybraní členové Sboru dobrovolných hasičů Praha – Miškovice, popř. členové nově přijatí, i ti jsou však přijati nejdříve do sboru.

 

Je postupně stabilizována členská základna a zajišťuje se základní vybavení, včetně techniky tak, aby bylo možné plnit úkoly vyplývající z povinností zákonem daných. Je řešena taktéž otázka zázemí jednotky. Hasičská zbrojnice u autobusové zastávky již zcela nevyhovuje, a to především svými parametry, a proto je nutné hledat nové a kvalitní zázemí. V tomto smyslu podala pomocnou ruku spol. Armatex z Valašského Meziříčí, která v Miškovicích odkoupila prostory bývalých vojenských kasáren a po vcelku krátkých jednáních, a taktéž krátké rekonstrukci jednoho z objektů, předává hasičům do užívání formou pronájmu prostory bývalých garáží a baterkárny v tomto areálu. Členské základny sboru i jednotky se pak postupně ještě navyšují, kdy dál ještě vznikají především v řadách sboru další samostatné skupiny jako např. oddíl mládeže, který se do Miškovic vrátil po více jak 15 letech anebo oddíl žen, který v Miškovicích historicky nikdy před tím nebyl. Členové sboru i jednotky mezi místními obyvateli, ale nejen mezi nimi, získali za vcelku krátký čas velmi dobré jméno. Členské základny čítají ke konci roku 2016 celkem 64 členů sboru a 20 členů jednotky s tím, že i v roce 2017 se ještě o několik členů postupně navýší řady jak sboru a o dva členy i jednotka.

 
 
Rozlišení subjektů a jejich význam:
 
SDH Praha - Miškovice je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany, především v oblasti prevence, vzdělávání a kultury.
 
JSDH MČ Praha - Čakovice je složkou IZS* jejímž zřizovatelem je MČ Praha - Čakovice a zřízena byla především, dle požadavků zákona ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tedy k aktivní ochraně obyvatelstva, majetku a ekologie.
 
* Integrovaný záchranný systém (IZS) - sdružuje základní a ostatní záchranné složky (jako např. Záchranná zdravotnická služba, Policie ČR, a Hasiči) a koordinuje jejich postup při přípravě na mimořádné události nebo při provádění záchranných a likvidačních prací, dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 
*******************************************************************************************************************************************
 
30. léta 20. století a miškovický sbor v "plenkách".
 
Hasičská stříkačka "Koňka" na dvoře statku v Miškovicích (30.léta 20.století)
U miškovického rybníka
Slavnostní nástup naproti hostinci U Folprechtů
Zleva od horní řady: P. Tinavský, F. Šindelář, V. Kolář, A. Nevím, F. Tůma, V. Kapal
V. Mašata, V. Tůma, L. Sýkora, S. Vavírka, S. Šubrt, K. Dvořák, S. Sýkora